201. Giai đoạn hình thành cơ bản tư tưởng về con đường cách mạng Việt Nam được tính từ:
a - Trước năm 1911
b - Năm 1911 đến năm 1920
c - Năm 1921 đến năm 1930
d - Năm 1930 đến năm 1945
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - C202. Giai đoạn phát triển và thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh được tính từ:
a - Năm 1921 đến năm 1930
b - Năm 1941 đến năm 1945
c - Năm 1930 đến năm 1941
d - Năm 1945 đến năm 1969
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - B
203. Vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết hợp nhuần nhuyễn:
a - Dân tộc với giai cấp
b - Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
c - Chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa đế quốc
d - Cả a, b, c
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - C
204. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nhiệm vụ hang đầu, trên hết, trước hết của cách mạng Việt Nam là:
a - Giải phóng dân tộc
b - Giải phóng giai cấp
c - Giải phóng con người
d - Tất cả đều sai
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - A
205. Giải phóng dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh, xét về thực chất là:
a - Đánh đổ ách áp bức, thống trị của đế quốc, thực dân giành độc lập dân tộc
b - Giành độc lập dân tộc, hình thành nhà nước dân tộc độc lập
c - Đánh đổ ách áp bức, thống trị của đế quốc, thực dân giành độc lập dân tộc, hình thành nhà nước dân tộc độc lập và tự do lựa chọn con đường phát triển của dân tộc phù hợp với xu thế phát triển của thời đại
d - Tất cả đều đúng
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - C
206. Các loại kẻ thù cần phải đánh đổ trong quá trình giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a - Đế quốc, thực dân và tay sai của chúng
b - Nghèo nàn dốt nát, lạc hậu
c - Chủ nghĩa cá nhân dưới mọi hình thức
d - Cả a, b, c
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - D
207. Các lực lượng thực hiện giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a - Đảng Cộng sản
b - Khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết toàn dân mà nòng cốt là lien minh công – nông – tri thức
c - Các lực lượng cách mạng
d - Cả a, b, c
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - D
208. Theo Hồ Chí Minh muốn xây chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có:
a - Cơ sở vật chất vững chắc
b - Con người năng động, sang tạo
c - Con người xã hội chủ nghĩa
d - Chế độ công hữu về tư liệu sản xuất
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - C
209. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc:
a - Là vấn đề cơ bàn có ý nghĩa chiến lược
b - Là vấn đề quyết định thành công của cách mạng
c - Là vấn đề cơ bản có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công của cách mạng
d - Cả a, b, c
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - C
210. Trong Mặt trận dân tộc thống nhất, Đảng Cộng sản là:
a - Thành viên của Mặt trận dân tộc thống nhất
b - Lực lượng lãnh đạo Mặt trận dân tộc thống nhất
c - Vừa là thành viên, vừa là lực lượng lãnh đạo Mặt trận dân tộc thống nhất
d - Đại biểu của giai cấp công nhân trong Mặt trận dân tộc thống nhất
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - C
211. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, luận điểm Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa MácLênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước là:
a - Xác định nghiệm vụ của Đảng
b - Xác định bản chất của Đảng
c - Xác định nguồn gốc ra đời của Đảng
d - Xác định năng lực của Đảng
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - B
212. Nhà nước của dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh nghĩa là:
a - Mọi quyền lực trong nhà nước và trong xã hội đều thuộc về nhân dân
b - Mọi công việc của nhà nước do dân quyết định
c - Đại biểu của nhà nước do dân bầu ra
d - Cả a, b
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - A
213. Nhà nước do dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a - Đại biểu của nhà nước do dân lựa chọn. Nhà nước phải liên hệ chặc chẽ với dân
b - Dân ủng hộ, giúp đỡ, đóng thuế để nhà nước chi tiêu, hoạt động
c - Dân có quyền kiểm soát, giám sát, bãi miễn nếu đại biểu không làm tròn sự ủy thác của dân
d - Cả a, b, c
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - D
214. Nhà nước vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a - Phục vụ vì lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân
b - Dân là chủ, chính phủ là đầy tớ. Mọi chủ trương, chính sách, pháp luật đều xuất phát từ lợi ích của dân
c - Nhà nước trong sạch, không có bất cứ một đặc quyền, đặc lợi nào
d - Cả a, b, c
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - B
215. Phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam trong thời đại mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a - Trung với nước, hiếu với dân. Yêu thương con người
b - Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư
c - Có tinh thần quốc tế trong sáng
d - Cả a, b, c
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - D
216. Con người theo quan niệm của Hồ Chí Minh là:
a - Động lực của cách mạng
b - Vốn quý của cách mạng
c - Vốn quý nhất, nhân tố quyết định thành công của cách mạng
d - Vốn quý nhất, nhân tố quan trọng của cách mạng
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - C
217. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của:
a - Giai cấp công nhân
b - Nhân dân lao động
c - Dân tộc Việt Nam
d - Cả a, b, c
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - D
218. Chiến lược kinh tế xã hội 2001 – 2010 của Đảng ta coi nhiệm vụ gì là trung tâm?
a - Phát triển khoa học, giáo dục là quốc sách hang đầu
b - Phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa
c - Đổi mới và kiện toàn hệ thống chính trị
d - Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm bản sắc dân tộc
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - B
219. Thành phần kinh tế quá độ theo cách gọi của V.I.Lênin là thành phần kinh tế nào?
a - Kinh tế nhà nước
b - Kinh tế tư bản tư nhân
c - Kinh tế tư bản nhà nước
d - Kinh tế tập thể
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - C
220. Bản chất của cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại là gì?
a - Tạo ra bước nhảy vọt về chất trong quá trình sản xuất vật chất
b - Cải biến về chất các lực lượng sản xuất hiện có trên cơ sở biến khoa học thành lực lượng sản xuất trực tiếp
c - Tạo ra nền kinh tế tri thức
d - Tạo ra năng suất lao động cao
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - A
221. Nền kinh tế tri thức được xem là
a - Một phương thức sản xuất mới
b - Một hình thể kinh tế xã hội mới
c - Một giai đoạn mới của CNTB hiện đại
d - Một nấc thang phát triển của lực lượng sản xuất
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - A
222. Phát triển kinh tế
a - Tăng GDP theo thời gian gắn liền với thay đổi chất lượng cuộc sống
b - Mức tăng GDP cao và ổn định về chính trị
c - GDP/người tăng gắn liền với trình độ dân trí cao
d - Tất cả đều đúng
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - A
223. Nguyên nhân tồn tại nhiều thành phần kinh tế trong TKQĐ ở nước ta là do:
a - Do trình độ LLSX còn nhiều thang bậc khác nhau, còn nhiều quan hệ sở hữu về TLSX
b - Do xã hội cũ để lại
c - Do quá trình cải tạo và xây dựng QHSX mới
d - Tất cả đều đúng
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - A
224. Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần có vai trò gì?
a - Cho phép khai thác, sử dụng có hiệu quả các yếu tố sản xuất các nguồn lực và tiềm năng của nền kinh tế
b - Thúc đẩy kinh tế hang hóa phát triển, khoa học, công nghệ phát triển nhanh
c - Làm cho NSLĐ tăng, kinh tế tăng trưởng nhanh và hiệu quả
d - Tất cả đều đúng
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - A
225. Các thành phần kinh tế vừa thống nhất vừa mâu thuẫn với nhau. Chúng thống nhât vì:
a - Đều chịu sự chi phối của kinh tế thị trường có quản lý của nhà nước
b - Đều nằm trong một hệ thống phân công lao động xã hội
c - Do kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo và chi phối
d - Tất cả đều đúng
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - A
226. Các thành phần kinh tế mâu thuẫn với nhau vì:
a - Dựa trên các hình thức sở hữu khác nhau
b - Có lợi ích kinh tế khác nhau
c - Có xu hướng vận động khác nhau
d - Tất cả đều đúng
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - B
227. Thực chất CNHHĐH ở nước ta là gì?
a - Thay lao động thủ công lạc hậu bằng lao động sử dụng máy móc có NSLĐ xã hội cao
b - Tái sản xuất mở rộng
c - Cải thiện, nâng cao đời sống nhân dâ
d - Tất cả đều đúng
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - A
228. Yếu tố nào vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công nghiệp hóa, hiện đại hóa?
a - Con người
b - Mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế
c - Khoa học – công nghệ
d - Hiệu quả kinh tế xã hội
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - A
229. Mục tiêu hàng đầu của phát triển kinh tế thị trường ở nước ta là gì?
a - Để tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững
b - Giải phóng LLSX, huy động nguồn lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cải thiện đời sống nhân dân
c - Để phù hợp xu thế quốc tế hóa, khu vực hóa kinh tế
d - Tất cả đều đúng
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - B
230. Hãy chọn câu trả lời chính xác nhất trong các câu dưới đây: nước ta hiện nay tồn tại nhiều hình thức phân phối thu nhập vì:
a - Còn tồn tại nhiều hình thức sở hữu TLSX
b - Còn tồn tại nhiều thành phần kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh
c - Do LLSX có nhiều trình độ khác nhau
d - Còn tồn tại nhiều kiểu QHSX khác nhau
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - A
231. Hiện nay trong nền kinh tế thị trường ở nước ta, nhà nước có chức năng kinh tế gì?
a - Đảm bảo ổn định kinh tế xã hội; tạo lập khuôn khổ pháp luật cho hoạt động kinh tế
b - Định hướng phát triển kinh tế và điều tiết các hoạt động kinh tế làm cho kinh tế tăng trưởng ổn định, hiệu quả
c - Hạn chế, khắc phục mặt tiêu cực của cơ chế thị trường
d - Tất cả đều đúng
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - B
232. Mô hình kinh tế khái quát trong TKQĐ ở nước ta là:
a - Kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước
b - Kinh tế nhiều thành phần theo định hướng XHCN
c - Kinh tế thị trường định hướng XHCN
d - Kinh tế nhiều thành phần có sự quản lý của nhà nước
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - B
233. “Khuyến khích làm giàu hợp pháp, đi đôi với xóa đói giảm nghèo” là:
a - Một trong những giải pháp thực hiện mục tiêu công bằng xã hội trong phân phối thu nhập
b - Một trong những mục tiêu phân phối thu nhập trong TKQĐ
c - Một trong những nội dung của chính sách xóa đói giảm nghèo
d - Một trong những giải pháp để thực hiện công bằng xã hội
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - C
234. Phân phối theo lao động là nguyên tắc cơ bản, áp dụng cho:
a - Thành phần kinh tế nhà nước
b - Thành phần kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể và kinh tế tư bản nhà nước
c - Cho tất cả các thành phần kinh tế trong TKQĐ
d - Chỉ áp dụng cho các thành phần dựa trên sở hữu công cộng về TLSX.
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - C
235. So sánh kinh tế thị trường nói chung với kinh tế thị trường định hướng XHCN?
a - Khác nhau hoàn toàn
b - Giống nhau về bản chất chỉ khác về hình thức
c - Vừa có đặc điểm chung vừa có đặc điểm riêng
d - Nội dung giống nhau, chỉ khác nhau về bản chất nhà nước
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - B
236. Thành phần kinh tế tư bản nhà nước là thành phần kinh tế quá độ lên chủ nghĩa xã hội vì:
a - Chuyển dần sở hữu tư nhân sang sở hữu nhà nước
b - Kiểm soát được kinh tế tư bản tư nhân
c - Kết hợp sức mạnh của tư nhân và nhà nước
d - Cả 3 nội dung trên
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - A
237. Trong thời kỳ quá độ phải sử dụng cơ cấu kinh tế nhiều thành phần do:
a - Lực lượng sản xuất thấp kém
b - Chưa thể xóa bỏ ngay các thành phần kinh tế của xã hội cũ
c - Thể hiện tính dân chủ
d - Cả 3 nội dung trên
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - B
238. Để nền kinh tế vận động theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa thì:
a - Kinh tế nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo
b - Hạn chế mở rộng quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa
c - Chuyển kinh tế cá thể vào kinh tế tập thể
d - Nhà nước phải độc quyền trong những ngành kinh tế quan trọng
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - A
239. Thành phần kinh tế nhà nước
a - Sở hữu nhà nước về tư liệu sản xuất
b - Các doanh nghiệp nhà nước
c - Các doanh nghiệp kinh doanh trên đất Việt Nam
d - Tất cả phương án trên
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - A
240. Thành phần kinh tế tư bản tư nhân dựa trên
a - Sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất
b - Hội chung vốn
c - Công ty tư nhân tư bản
d - Cả a, b, c
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - A
241. So với các nền dân chủ trước đây, dân chủ xã hội chủ nghĩa có điểm khác biệt cơ bản nào?
a - Không còn mang tính giai cấp
b - Là nền dân chủ phi lịch sử
c - Là nền dân chủ thuần túy
d - Là nền dân chủ rộng rãi cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - D
242. Đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay là:
a - Đổi mới mục tiêu, con đường xã hôi chủ nghĩa
b - Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức cán bộ và quan hệ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị
c - Thay đổi hệ thống tư duy lý luận
d - Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - B
243. Dân chủ là gì?
a - Là quyền lực thuộc về nhân dân
b - Là quyền của con người
c - Là quyền tự do của mỗi người
d - Là trật tự xã hội
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - A
244. So với các nền dân chủ trước đây, dân chủ XHCN có điểm khác biệt cơ bản nào?
a - Không còn mang tính giai cấp
b - Là nền dân chủ phi lịch sử
c - Là nền dân chủ thuần túy
d - Là nền dân chủ rộng rãi cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - D
245. Bản chất chính trị của nền dân chủ XHCN thể hiện như thế nào?
a - Là sự lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua Đảng của nó đối với toàn xã hội, để thực hiện quyền lợi và lợi ích của toàn thể NDLĐ, trong đó có giai cấp công nhân
b - Là thực hiện quyền lực của giai cấp CN và nhân dân lao động đối với toàn XH
c - Là sự lãnh đạo của giai cấp CN thông qua chính đảng của nó để cải tạo XH cũ và xây dựng XH mới
d - Cả a, b, c
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - A
246. Đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay là:
a - Đổi mới mục tiêu, con đường XHCN
b - Đổi mới nội dung, phương hướng hoạt động, tổ chức cán bộ và quan hệ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị
c - Thay đổi hệ thống tư duy lý luận
d - Đổi mới tư duy
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - B
247. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: Nhà nước XHCN vừa có bản chất giai cấp CN, vừa có tính nhân rộng rãi và tính [……] sâu sắc
a - Giai cấp
b - Dân tộc
c - Nhân đạo
d - Cộng đồng
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - B
248. Tổ chức nào đóng vai trò trụ cột trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay?
a - Đảng CS Việt Nam
b - Mặt trận tổ chức
c - Nhà nước xã hội chủ nghĩa
d - Các đoàn thể nhân dân
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - C
249. Bản chất của nhà nước XHCN là gì?
a - Mang bản chất của giai cấp CN
b - Mang bản chất của đa số NDLĐ
c - Mang bản chất của giai cấp CN, tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc
d - Vừa mang bản chất của giai cấp CN, vừa mang bản chất của NDLĐ và tính dân tộc sâu sắc
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - C
250. Nhà nước pháp quyền XHCN quản lý mọi mặt của đời sống XH chủ yếu bằng gì?
a - Đường lối, chính sách
b - Tuyên truyền, giáo dục
c - Hiến pháp, pháp luật
d - Cả a, b, c
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - C
251. Sự khác biệt cơ bản của nền dân chủ XHCN với các nền dân chủ của các XH có phân chia giai cấp trong lịch sử nhân loại?
a - Nền dân chủ XHCN là nền dân chủ của số đông, của tất cả quần chúng nhân dân lao động trong xã hội
b - Nền dân chủ XHCN là nền dân chủ có tổ chức đảng cộng sản lãnh đạo
c - Nền dân chủ XHCN là nền dân chủ được thực thi bằng luật pháp nhân dân
d - Nền dân chủ XHCN là nền dân chủ phi giai cấp
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - A
252. Trong XH có giai cấp, “Dân” là ai và do đối tượng nào quy định?
a - Dân là mọi thành viên sống trong XH, dân do XH quy định
b - Dân là thành viên trong xã hội do luật pháp của giai cấp thống trị quy định
c - Dân là những người tham gia vào quá trình lao động sản xuất XH, họ được tổ chức kinh tế công nhận
d - Bao gồm a, b, c
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - B
253. Bản chất kinh tế của nền dân chủ XHCN dựa trên cơ sở nào?
a - Chế độ chính trị của giai cấp công nhân
b - Cơ chế quản lý nền kinh tế XHCN
c - Chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu
d - Bản chất chính trị XHCN
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - B
254. Phương hướng cơ bản trong việc cải cách bộ máy hành chính ở Việt Nam hiện nay?
a - Tổ chức bộ máy một cách chi tiết, bằng cách gia tăng số lượng các cơ quan các cấp để kịp thời giải quyết những vấn đề nhỏ nhất của đời sống
b - Tăng số lượng cán bộ công chức các cấp để bảo đảm giải quyết nhanh chóng sự vụ nhân dân
c - Bố trí cơ cấu tổ chức bộ máy tinh gọn, năng động và quản lý có hiệu lực và hiệu quả hơn
d - [Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN a và b
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - C
255. Nội dung của quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước ở Việt Nam hiện nay?
a - Nâng cao chất lượng đào tạo, đào tạo lại cán bộ công chức theo yêu cầu mới của cải cách nhà nước
b - Đổi mới việc quản lý cán bộ công chức, sử dụng, đãi ngộ cán bộ, công chức
c - Tăng thêm quyền lực cho cán bộ công chức để giúp họ có quyền tự quyết trong việc giải quyết các vấn đề của cuộc sống
d - Gồm [Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN a và b
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - D
256. Theo Đảng ta cấu trúc cơ bản của hệ thống chính trị xã hội chủ nghãi Việt Nam bao gồm:
a - Đảng cộng sản, nhà nước xã hội chủ nghĩa
b - Đảng cộng sản Việt Nam, nhà nước xã hội chủ nghĩa, các tổ chức xã hội chính trị
c - Đảng cộng sản, nhà nước xã hội chủ nghĩa, hệ thống pháp luật
d - Cả ba đều đúng
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - B
257. Trong quá trình đổi mới và thực thi dân chủ của nước ta hiện nay, nhiệm vụ nào được xem là khó khăn, phức tạp, nhạy cảm nhất hiện nay?
a - Xóa đói giảm nghèo
b - Cải cách giáo dục
c - Chống tham nhũng
d - Trật tự an toàn giao thông
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - C
258. Vấn đề xã hội nào ở Việt Nam là quan trọng nhất sau cách mạng tháng tám 1945:
a - Nạn đói
b - Tệ nạn xã hội
c - Nạn dốt
d - Các câu trên đều đúng
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - D
259. Việc đổi mới các chính sách xã hội lần đầu tiên được Đảng ta đưa vào thời gian nào?
a - 10/1986
b - 11/1986
c - 12/1986
d - 01/1987
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - C
260. Quyết định đúng đắn nhất của các chính sách xã hội tháng 12/1986 là:
a - Xóa bỏ chế độ quan liêu, bao cấp chuyền sang cơ chế thị trường định hướng XHCN
b - Phát triển cơ sở hạ tầng
c - Tích cực phòng chống tệ nạn xã hội
d - Cải trương dạy nghề cho người sau cai nghiện ma túy
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - A
261. Đâu không là quan điểm của Đảng ta về việc giải quyết các vấn đề xã hội trong thời kỳ đổi mới:
a - Kết hợp các mục tiêu kinh tế với mục tiêu xã hội
b - Xây dựng và thể chế gắn kết kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội
c - Đề ra chính sách làm phân hóa giàu nghèo ngày càng cao giữa các tầng lớp dân cư
d - Coi trọng chỉ tiêu GDP bình quân đầu người gắn với chi tiêu phát triển con người (HDI)
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - C
262. Đâu là hạn chế của việc thực hiện các chính sách xã hội của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới:
a - Sự phân hóa giàu nghèo và bất công xã hội
b - Vấn đề việc làm rất bức xúc và nan giải
c - Áp lực dân số gia tăng
d - Tất cả các câu trên đều đúng
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - D
263. Thành tựu quan trọng nhất trong việc thực hiện các chính sách xã hội trong thời kỳ đổi mới:
a - Chuyển đổi từ cơ chế quản lý tập trung, quan lieu bao cấp sang cơ chế thị trường tự do
b - Chuyển từ cơ chế quản lý tập trung, quan lieu bao cấp sang cơ chế thị trường định hướng XHCN
c - Hạn chế được gia tăng dân số
d - Thực hiện dạy nghề cho người sau cai nghiện ma túy
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - B
264. Điều nào sau đây không phải là hạn chế trong việc giải quyết các vấn đề xã hội của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ đổi mới:
a - Áp lực gia tăng dân số lớn
b - Tệ nạn xã hội ngày càng phức tạp
c - Hệ thống giáo dục – y tế tụt hậu và kém phát triển
d - Bảo đảm được sự ổn định của xã hội
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - D
265. Về mục tiêu đối ngoại của Việt Nam, từ năm 1945 khi nhà nước dân chủ nhân dân ra đời. Trong điều kiện trực tiếp lãnh đạo chính quyền, Đảng đã hoạch định đường lối đối ngoại với nội dung:
a - Đưa nước nhà đến sự độc lập thống nhất
b - Đưa nước nhà giành độc lập tự do
c - Đưa nước nhà đến sự độc lập hoàn toàn và vĩnh viễn
d - Đưa nước nhà đến sự độc lập
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - C
266. Về nguyên tắc đối ngoại của Việt Nam, từ năm 1945 khi nhà nước dân chủ nhân dân ra đời. Trong điều kiện trực tiếp lãnh đạo chính quyền, Đảng đã hoạch định đường lối đối ngoại với nội dung:
a - Lấy nguyên tắc Liên Hiệp Quốc làm nền tảng
b - Lấy nguyên tắc Độc lập tự do làm nền tảng
c - Lấy nguyên tắc hiến chương Thái Bình Dương làm nền tảng
d - Lấy nguyên tắc hiến chương Đại Tây Dương làm nền tảng
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - B
267. Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (121976), Đảng ta đã xác định nhiệm vụ đối ngoại là:
a - Ra sức tranh thủ những điều kiện quốc tế thuận lợi để nhanh chóng hàn gắn những vết thương chiến tranh
b - Khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật
c - Củng cố quốc phòng, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội ở nước ta
d - Cả 3 câu trên đều đúng
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - D
268. Hơn 20 năm thực hiện đường lối mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế nước ta đạt được kết quả:
a - Phá thế bị bao vây cấm vận của các thế lực thù địch
b - Giải quyết hòa bình các vấn đề về biên giới, lãnh thổ
c - Mở rộng quan hệ đối ngoại theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa.
d - Cả 3 đều đúng
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - D
269. Trên lĩnh vực kinh tế đối ngoại, từ năm 1989 Đảng chủ trương
a - Xóa bỏ tình trạng độc quyền mang tính chất cửa quyền trong sản xuất và trong kinh doanh xuất nhập khẩu
b - Nhà nước độc quyền ngoại thương và trung ương thống nhất quản lý công tác ngoại thương
c - A và B sai
d - A và B đúng
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - A
270. Đại hội lần thứ X, Đảng đã có chủ trương
a - Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế
b - Tích cực hội nhập kinh tế quốc tế
c - Tích cực hòa nhập kinh tế quốc tế
d - Chủ động quan hệ với các quốc gia trên thế giới
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - A
271. Nước ta đứng trước những thách thức gì trong việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế
a - Phân hóa giàu nghèo, dịch bệnh, tội phạm xuyên quốc gia
b - Chịu sức ép cạnh tranh gay gắt
c - Những biến động trên thị trường quốc tế tác động đến thị trường trong nước
d - Cả 3 đều đúng
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - A
272. Phương châm của Đại Hội Đảng lần thứ IX: “Việt Nam [……] là bạn, là [……] của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển”.
a - Muốn đối tác
b - Đã, đang và sẽ đối tác tin cậy
c - Chấp nhận đối tác
d - Sẵn sàng đối tác tin cậy
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - D
273. Mục tiêu, nhiệm vụ đối ngoại, hội nhập kinh tế của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới là:
a - Lấy việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, để phát triển kinh tế xã hội là lợi ích cao nhất của tổ quốc
b - Giữ vững môi trường hòa bình, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới
c - Giữ vững ổn định chính trị xã hội
d - Giữ vững độc lập tự chủ tự cường đi đôi với đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - A
274. Các thành tựu đối ngoại trong hơn 20 năm đã chứng minh đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng trong thời kỳ đổi mới là:
a - Đúng đắn về tư duy
b - Đúng đắn về tư duy và thực tiễn
c - Sáng tạo về thực tiễn
d - Đúng đắn sáng tạo
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - D
275. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa MácLênin, với phong trào công nhân và [……] ở nước ta vào những năm cuối thập kỷ của thế kỷ XX.
a - Chủ nghĩa yêu nước
b - Phong trào yêu nước
c - Truyền thống yêu nước
d - Truyền thống dân tộc
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - B
276. Tại sao cho rằng con đường cách mạng Việt Nam là quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là một tất yếu?
a - Đảng Cộng sản Việt Nam đã có đường lối đúng đắn
b - Do sự phát triển của lực lượng sản xuất
c - Vì nó phù hợp với đặc điểm của đất nước và xu thế phát triển của thời đại
d - Vì nó đáp ứng được nguyện vọng và mong ước của nhân dân ta
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - C
277. Ai là tổng Bí thư đầu tiên của Đảng?
a - Hồ Chí Minh
b - Trần Văn Cung
c - Trần Phú
d - Lê Hồng Phong
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - C
278. Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập khi nào?
a - 22121944
b - 19121946
c - 15051945
d - 10051945
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - A
279. Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được thong qua vào ngày tháng năm nào?
a - 09/11/1945
b - 10/10/1946
c - 09/11/1946
d - 09/11/1947
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - C
280. Hà Nội được xác định là thủ đô của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vào năm nào?
a - Năm 1945
b - Năm 1946
c - Năm 1954
d - Năm 1930
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - B
281. Năm 1920, sau khi nghiên cứu bản “Sơ thảo lần thứ nhất luận cương về những vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin”. Nguyễn Ái Quốc đã đi đến khẳng định “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường [……]”. Hãy điền vào chỗ trống để làm rõ luận điểm trên.
a - Cách mạng tư sản
b - Cách mạng vô sản
c - Cách mạng dân tộc
d - Tất cả đều sai
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - B
282. Tháng 06 năm 1929, tổ chức Đảng Cộng sản đầu tiên ra đời ở Bắc kỳ với tên gọi gì:
a - Đông Dương Cộng sản Đảng
b - An Nam Cộng sản Đảng
c - Đông Dương Cộng sản liên đoàn
d - Tất cả đều sai
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - A
283. Tháng 08 năm 1929, tổ chức Đảng Cộng sản đầu tiên ra đời ở Nam kỳ với tên gọi gì:
a - Đông Dương Cộng sản Đảng
b - An Nam Cộng sản Đảng
c - Đông Dương Cộng sản liên đoàn
d - Tất cả đều sai
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - B
284. Tháng 09 năm 1929, tổ chức Đảng Cộng sản đầu tiên ra đời ở Trung kỳ với tên gọi gì:
a - Đông Dương Cộng sản Đảng
b - An Nam Cộng sản Đảng
c - Đông Dương Cộng sản liên đoàn
d - Tất cả đều sai
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - C
285. Tổ chức tiền than của Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập tháng 06 năm 1925 có tên gọi là gì:
a - Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên
b - Hội cách mạng Thanh niên
c - Hội Thanh niên cách mạng
d - Hội lien hiệp các dân tộc bị áp bức
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - A
286. Dưới chế độ thống trị của thực dân Pháp, mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam là mâu thuẫn giữa:
a - Toàn thể dân tộc ta với đế quốc Pháp
b - Giai câp nông dân với giai cấp tư sản
c - Giai cấp công nhân với giai cấp tư sản
d - Cả a, b, c
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - A
287. Nguyễn Ái Quốc rời Tổ quốc đi tìm đường cứu nước vào ngày, tháng, năm nào:
a - 06/05/1911
b - 05/06/1921
c - 05/06/1911
d - Tất cả đều sai
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - C
288. Nguyễn Ái Quốc đọc bản sơ khảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin vào tháng, năm nào
a - 07/1920
b - 12/1920
c - 07/1923
d - 12/1923
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - A
289. Tổ chức “Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên” được thành lập vào tháng, năm nào:
a - Tháng 5 năm 1925
b - Tháng 6 năm 1925
c - Tháng 5 năm 1926
d - Tất cả đều sai
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - B
290. Tham dự Hội nghị Hợp nhất Đảng tại Cửu Long (Hương Cảng – Trung Quốc) có:
a - Tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng
b - Tổ chức An Nam Cộng sản Đảng
c - Tổ chức Đông Dương Cộng sản Liên đoàn
d - Chỉ có a và b
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - D
291. Phương châm tác chiến trong chiến dịch Điện Biên Phủ cảu ta là gì?
a - Đánh nhanh, thắng nhanh
b - Đánh chắc, tiến chắc
c - Đánh điểm, diệt viện
d - Tất cả đều sai
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - B
292. Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra trong bao nhiêu ngày đêm?
a - 53 ngày đêm
b - 54 ngày đêm
c - 55 ngày đêm
d - 50 ngày đêm
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - C
293. Ngày 09/01/1950 được lấy làm ngày truyền thống của:
a - Thanh niên Việt Nam
b - Học sinh, sinh viên
c - Tri thức
d - Tất cả đều sai
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - B
294. Với cuộc tiến công chiến lược mùa xuân 1972 cùng với thắng lợi to lớn của trận Điện Biên Phủ trên không, chúng ta đã buộc Mỹ phải ký:
a - Hiện định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam
b - Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam
c - Hiệp định Giơnevơ chủ quyền độc lập ở Việt Nam
d - Tất cả đều sai
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - A
295. Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là:
a - Bài học lớn bao trùm, xuyên suốt đường lối cách mạng Việt nam và tư tưởng Hồ Chí Minh
b - Bài học đoàn kết toàn dân của Đảng
c - Kinh nghiệm xây dựng lực lượng cách mạng của Đảng
d - Tất cả đều sai
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - A
296. Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân vì nhân dân là:
a - Bài học lấy dân làm gốc
b - Kinh nghiệm dựng nước và giữ nước
c - Kinh nghiệm xây dựng Đảng
d - Cả a, b, c
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - A
297. Không ngừng củng cố, tăng cường khối đoàn kết toàn dân là:
a - Bài học quan trọng hang đầu của cách mạng Việt Nam
b - Kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội
c - Kinh nghiệm xuất phát từ truyền thống đại đoàn kết của dân tộc
d - Tất cả đều sai
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - C
298. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế là:
a - Bài học quan trọng hàng đầu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
b - Đoàn kết quốc tế của Đảng
c - Kinh nghiệm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân
d - Tất cả đều sai
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - B
299. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị phải trên cơ sở:
a - Kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng
b - Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện dân chủ rộng rãi trong Đảng và trong xã hội
c - Đẩy nhanh phân cấp, tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu
d - Cả 3 đều đúng
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - D
300. Tại Đại hội X Đảng ta xác định:
a - Đảng Cộng sản VN là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc
b - Đảng Cộng sản VN là đội tiên phong của giai cấp công nhân đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc VN, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc
c - Đảng Cộng sản VN là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc VN, đại biểu trung thành lợi ích của nhân dân lao động và của cả dân tộc
d - Đảng Cộng sản VN là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân Việt Nam
[Ngoinhachung.net] ĐÁP ÁN - BNguồn http://ngoinhachung.net/diendan/baiviet/300-cau-hoi-trac-nghiem-mon-chinh-tri-kem-dap-an-136938-1-1.html
Do Quản trị kinh doanh biên tập

Xem bài viết liên quan: